Projekty unijne

OPIS PROJEKTU

Projekt pn.: System zdalnego zarządzania parkingami, w ramach konkursu nr RPSL.14.02.00-IP.01-24-029/20, wspartym w ramach Działania 14.2 „Inwestycje w MŚP – REACT-EU” Typ projektu „Inwestycje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej XIV „Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.14.02.00-24-03H8/20-00

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt dotyczy wprowadzenia innowacji polegającej na zdalnym zarządzaniu parkingami poprzez węzeł dyspozytorski z wykorzystaniem nabywanego oprogramowania, umożliwiającego m. in. analizę obrazu z kamer lub dokonywanie zmian worganizacji parkingu. Spowoduje to dostosowanie firmy do wymogów rynku w okresie COVID dając możliwość wdrażania rozwiązań bezdotykowego korzystania z parkingu np. wjazd na parking z automatycznym odczytem tablicy rejestracyjnej, bez konieczności drukowania biletów (system wjazdu/wyjazdu bezdotykowy), opłata zdalna za korzystanie z parkingu (bez konieczności kontaktu Klienta z urządzeniami płatniczymi, biletomatami, terminalem etc.) Rozwiązania te podniosą bezpieczeństwo sanitarne użytkowników parkingów.

PLANOWANE EFEKTY

  • utrzymania miejsc pracy: Dyspozytor – 1 etat, Serwisant – 2 etaty , Informatyk – 1 etat,
  • utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku, wsparcia inwestycyjnej działalności polegającej na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz innowacji  nie technologicznych,
  • utworzenie przez przedsiębiorstwo wnioskodawcy nowego miejsca pracy (1 EPC): Dyspozytor.

OKRES REALIZACJI

Od 01.04.2022 do 31.12.2022.

Kwota wydatków kwalifikowanych:  288 323,00 PLN

Kwota dofinansowania: 245 074,50 PLN

__________________________________________

ZAMÓWIENIE 1

Nr sprawy: 1/2022/14.2/DeltaDefence

Tytuł zamówienia: Oprogramowanie i środki trwałe do zdalnego zarządzania parkingami.

Data ogłoszenia: 07.10.2022 r.

Termin składania ofert: do 24.10.2022 r.

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129555

Dokumentacja:

1.  Zapytanie ofertowe (aktualne) POBIERZ

2.  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego POBIERZ

3.  Formularz oferty POBIERZ

4.  Umowa (projekt) POBIERZ

5.  Zmiany w Zapytaniu ofertowym POBIERZ

Status zamówienia: zakończone.